فناوري اطلاعات وارتباطات  
   آموزش نيروي انساني

  ثبت نام اينترنتي دوره هاي ضمن خدمت 

  مشاهده نمره و دوره هاي ثبت نامي 

  ليست گواهينامه هاي صادر شده
آيا از ثبت نام دوره هاي ضمن خدمت به روش اينترنتي راضي هستيد؟
بلي
خير
تغییر قالب صفحه